Aktualności

Data dodania: 2018-01-06

Ksiegi Ewidencyjne - FAQ

ksiegi ewidencyjne na rynku sztuki

Informacje dotyczące nowego prawa odnośnie umieszczania niektórych obiektów w Księgach Ewidencyjnych.

Księgi Ewidencyjne na rynku sztuki - FAQ

 

Czym są Księgi Ewidencyjne?

6 grudnia 2017 roku wchodzi w życie nowe prawo nakładające na galerie sztuki, jako podmioty wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami, nowe obowiązki ewidencyjne.

Ten nowy obowiązek dotyczy prowadzenia Ksiąg Ewidencyjnych dla obiektów o wartości powyżej 10000 zł będących jednocześnie zabytkami.

W myśl polskiego prawodawstwa:

Zabytek to rzecz ruchoma lub nieruchoma będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

 

Które obiekty będą podlegały wpisowi do Księgi Ewidencyjnej?

Dla uproszczenia możemy przyjąć, że nowy obowiązek będzie dotyczył obiektów o wartości powyżej 10000 zł będących jednocześnie świadectwem minionej epoki. Aktualna praktyka mówi o podleganiu pod wpis obiektów powstałych przed 1945 rokiem.

 

Jakie informacje będzie zawierała Księga Ewidencyjna?

[cytat z ustawy]

2. Księga ewidencyjna zawiera:

1) dane umożliwiające identyfikację i określenie wartości zabytku;

2) dane zbywcy oraz nabywcy zabytku, a także osób pośredniczących w zbyciu i nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne;

3) dane osoby, na rzecz której została wydana ekspertyza, o której mowa w ust. 1;

4) oryginał lub odpis dokumentu poświadczającego nabycie zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną wraz z ceną zakupu, a ponadto Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu w przypadku, jeżeli podmiot ten nabył zabytek poza obszarem celnym Unii Europejskiej;

5) odpis faktury lub innego dokumentu poświadczającego zbycie zabytku wraz z ceną sprzedaży;

6) odpis ekspertyzy, o której mowa w ust. 1;

7) oświadczenie zbywcy dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu nabycia go przez zbywcę

8) oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji, czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych

3. Dane osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w odniesieniu do osób fizycznych obejmują

1) imię i nazwisko;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL;

3) w odniesieniu do cudzoziemców i osób niemających numerów, o których mowa w pkt 2, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  

Jakie organy będą miały wgląd w Księgi Ewidencyjne?

1) minister właściwy do spraw zagranicznych;

2) Prokurator Generalny;

3) Komendant Główny Policji;

4) Komendant Główny Straży Granicznej;

5) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

6) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

7) Dyrektor Biblioteki Narodowej.

  

Co dla mnie jako Kupującego oznacza, że obiekt podlega pod wpis do Księgi Ewidencyjnej?

Dla Państwa jako kupujących oznacza to konieczność podania swojego imienia i nazwiska oraz numeru NIP lub PESEL przy zakupie prac objętych obowiązkiem ewidencyjnym.

 

Skąd będę wiedział, czy nabywana praca podlega pod wpis do Księgi Ewidencyjnej?

Na naszej stronie internetowej każda praca którą ten obowiązek obejmuje będzie odpowiednio oznaczona.

 

Jakie korzyści dla mnie jako Kupującego wynikają z wpisu obiektu do Księgi Ewidencyjnej?

Prowadzenie Ksiąg ma poprawić staranność obrotu dziełami sztuki, wymusza m. in. to co i tak wykonujemy dla wszystkich obiektów tj. weryfikację przez galerię czy obiekt nie widnieje w bazach obiektów skradzionych/utraconych.

[fragment ustawy]

8) oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji,czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych.

 

Które obiekty z oferty Galerii ATTIS będą podlegały pod Księgi Ewidencyjne?

Jeżeli chodzi o nasza aktualną ofertę to prace które zostaną objęte tym obowiązkiem będą oznaczone szarą ikonką książki

 

powrót do listy aktualności