Aktualności

Data dodania: 2018-01-06

Ksiegi Ewidencyjne - FAQ

ksiegi ewidencyjne na rynku sztuki

Informacje dotyczące nowego prawa odnośnie umieszczania niektórych obiektów w Księgach Ewidencyjnych.

Księgi Ewidencyjne na rynku sztuki - FAQ

 

Czym są Księgi Ewidencyjne?

6 grudnia 2017 roku wchodzi w życie nowe prawo nakładające na galerie sztuki, jako podmioty wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami, nowe obowiązki ewidencyjne.

Ten nowy obowiązek dotyczy prowadzenia Ksiąg Ewidencyjnych dla obiektów o wartości powyżej 10000 zł będących jednocześnie zabytkami.

W myśl polskiego prawodawstwa:

Zabytek to rzecz ruchoma lub nieruchoma będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

 

Które obiekty będą podlegały wpisowi do Księgi Ewidencyjnej?

Dla uproszczenia możemy przyjąć, że nowy obowiązek będzie dotyczył obiektów o wartości powyżej 10000 zł będących jednocześnie świadectwem minionej epoki. Aktualna praktyka mówi o podleganiu pod wpis obiektów powstałych przed 1945 rokiem.

 

Jakie informacje będzie zawierała Księga Ewidencyjna?

[cytat z ustawy]

2. Księga ewidencyjna zawiera:

1) dane umożliwiające identyfikację i określenie wartości zabytku;

2) dane zbywcy oraz nabywcy zabytku, a także osób pośredniczących w zbyciu i nabyciu zabytku, w tym osób reprezentujących osoby prawne;

3) dane osoby, na rzecz której została wydana ekspertyza, o której mowa w ust. 1;

4) oryginał lub odpis dokumentu poświadczającego nabycie zabytku przez podmiot prowadzący księgę ewidencyjną wraz z ceną zakupu, a ponadto Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD) lub innego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu w przypadku, jeżeli podmiot ten nabył zabytek poza obszarem celnym Unii Europejskiej;

5) odpis faktury lub innego dokumentu poświadczającego zbycie zabytku wraz z ceną sprzedaży;

6) odpis ekspertyzy, o której mowa w ust. 1;

7) oświadczenie zbywcy dotyczące pochodzenia zabytku i sposobu nabycia go przez zbywcę

8) oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji, czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych

3. Dane osób, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w odniesieniu do osób fizycznych obejmują

1) imię i nazwisko;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL;

3) w odniesieniu do cudzoziemców i osób niemających numerów, o których mowa w pkt 2, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  

Jakie organy będą miały wgląd w Księgi Ewidencyjne?

1) minister właściwy do spraw zagranicznych;

2) Prokurator Generalny;

3) Komendant Główny Policji;

4) Komendant Główny Straży Granicznej;

5) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

6) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

7) Dyrektor Biblioteki Narodowej.

  

Co dla mnie jako Kupującego oznacza, że obiekt podlega pod wpis do Księgi Ewidencyjnej?

Dla Państwa jako kupujących oznacza to konieczność podania swojego imienia i nazwiska oraz numeru NIP lub PESEL przy zakupie prac objętych obowiązkiem ewidencyjnym.

 

Jakie korzyści dla mnie jako Kupującego wynikają z wpisu obiektu do Księgi Ewidencyjnej?

Prowadzenie Ksiąg ma poprawić staranność obrotu dziełami sztuki, wymusza m. in. to co i tak wykonujemy dla wszystkich obiektów tj. weryfikację przez galerię czy obiekt nie widnieje w bazach obiektów skradzionych/utraconych.

[fragment ustawy]

8) oświadczenie podmiotu prowadzącego księgę ewidencyjną dotyczące czynności powziętych w celu weryfikacji,czy zabytek nie pochodzi z przestępstwa ani nie został wyprowadzony z terytorium państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego z naruszeniem prawa, ze wskazaniem informacji uzyskanych z dostępnych rejestrów, wykazów i baz danych.

 

 

powrót do listy aktualności

x
«
»