Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym osób odwiedzających nasze strony internetowe przez Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starowiślnej 14.

2. Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, tak aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie i swobodnie decydować o tym czy skorzysta z naszych usług.

3. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.

4. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również przysługujące mu prawa.


5. Polityka Prywatności odnosi się do poniższych przepisów prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

6. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, poniżej zakres zbieranych danych w ramach konkretnych czynności:

Rejestracja konta w naszym systemie: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury.

Jednorazowy zakup bez zakładania konta: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury.

Osobisty kontakt z naszą firmą (osobiście, telefonicznie, chat, messenger itp): imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W przypadku przedsiębiorców dodatkowo dane firmy konieczne do wystawienia faktury.

Wysłanie zapytania o cenę: e-mail, telefon

Rezerwacja: e-mail, telefon

Zapisanie do newslettera: e-mail, telefon

 


7. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i sprostowania lub aktualizacja danych są wykonywane niezwłoczne po ich zgłoszeniu przez Użytkownika


8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania


9. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Ograniczamy czas przechowywania danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych (np. obowiązki ustawowe, prawne, podatkowe itp)


10. Chronimy dane osobowe naszych Użytkowników przed utratą, dostępem osób nieuprawnionych, zmianą oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

11. Użytkownik ma prawo do:


a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) Usunięcia danych osobowych
c) Dostępu do danych: użytkownik ma prawo do otrzymania od Firmy Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, jeśli tak to w jaki sposób.
d) Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do uzupełnienia ich w przypadku, gdy są niepełne.
e) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f) Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu uzasadniony interes (np. cele dowodowe, archiwizacyjne), w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych podstaw do przetwarzania, które mają pierwszeństwo bo np dotyczą obrony naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym).
h) Przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy, a także w sposób zautomatyzowany.


12. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy przesłać na adres: lub pisemnie na adres Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14, 31-032 Kraków. Wnioski są realizowane w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania.

13. Bezpieczeństwo danych


Dane są poufne – chronimy je przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
Dane są integralne – chronimy je przed nieuprawnioną modyfikacją,

Przesyłanie danych przez naszą stronę internetową odbywa się w zabezpieczonym połączeniu SSL


14. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez inne firmy tylko w zakresie wymaganym do realizacji usług.

Współpracujące z nami firmy zobowiązują się do zapewnienia właściwych środków gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania poufności tych danych na podstawie. Poniżej wykaz firm które mogą przetwarzać Państwa dane w naszym imieniu:

a) PayNow - w zakresie realizacji płatności online

b) YourVision - IT Solutions sp. z o.o., ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk - w zakresie wysyłki newslettera

c) Richert KurJerzy sp. k. ul. Dąbrowszczaków 1/108, 80-374 Gdańsk - w zakresie obsługi zamówienia kuriera

d) Centrum Informatyczne - wer.pl Tomasz Sikora, ul. Cienista 59, 31-831 Kraków - w zakresie usług hostingowych


15. Każdy pracownik Firmy Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem oraz podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności.

16. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych i zgodnych z prawem celach.
Za każdym razem informujemy Użytkowników jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Informacja jest przekazywana w formie osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

17. Firma Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie może lub nie chce podać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia zapraszamy do osobistego odwiedzenia nas w naszej siedzibie


18. Użytkownicy korzystający z naszych stron są anonimowi do czasu zalogowania się w systemie.


19. Możemy poprosić Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny (np. newsletter). Nie wymagamy wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne (chyba, że obowiązek uzyskania zgody wynika z innych przepisów prawa). Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie.
Wycofanie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o wycofanie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym (np. otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz telefonicznie/smsem).
Jeżeli posiadamy dane osobowe na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to przetwarzamy je nadal w wymienionych celach na innej podstawie prawnej.


20. Firma Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jaki jest czas przechowywania danych osobowych.


21. Firma Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman gromadzi także dane zawarte w logach systemowych strony internetowej. Są one wykorzystywane głownie w celach technicznych. Ponadto korzystamy z informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. W logach systemowych zbierane są informacje o adresach IP które nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika.

22. Pliki cookies to pliki tekstowe, wysyłane przez strony internetowe i zapisywane w urządzeniu Użytkownika. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapamiętania, czy została wyświetlona informacja o polityce prywatności

b) zapamiętania, czy została wyświetlona informacja o zapisaniu do newslettera

c) zapamiętania obiektów dodanych do ulubionych i późniejszego ich wyświetlenia w tym samym urządzeniu

d) cookies zewnętrzne - Google Analytics

e) cookies zewnętrzne - Facebook

f) cookies zewnętrzne - Zopim (czat online)


23. Firma Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian polityce prywatności i będzie o tym informowała odpowiednim komunikatem na swoich stronach internetowych.

24. Prawa autorskie
Wszelkie prawa do treści na naszych stronach internetowych w tym m.in. zdjęć, biografii artystów, elementów graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone i są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419)

 

25. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest  Krakowski Dom Aukcyjny Ryszard Lachman z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starowiślnej 14 REGON 356681330 NIP 6792695072 Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

[Polityka prywatności z dnia 30 VI 2022]

x
«
»